Algemene voorwaarden

Wat verwachten we van elkaar

versie: januari 2022

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van fotografie door Susan Keijsers, handelend onder de naam: Puur Susan.

Bij het gebruikmaken van producten of diensten ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Puur Susan. Dit is het geval vanaf bevestiging van de opdracht.

Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de klant wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Gegevens Puur Susan

Susan Keijsers
Fürstenbergstraat 18
5975 SH Sevenum
06-23915813
info@puursusan.nl
https://www.puursusan.nl
Kvk : 76771407
BTW : NL003135914B64

 

Artikel 1: Definities

1.1 De fotograaf: Puur Susan, tevens de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

1.2 De klant: De persoon of personen waarmee de fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens degene die deze algemene voorwaarden aanvaardt.

1.3 Opdracht: De dienst of het product die door de fotograaf geleverd zal worden.

1.4 Foto: Fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Auteurswet 1912 (Aw), dan wel andere werken in de zin van de Aw, die met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

1.5 Offerte: Alle aanbiedingen van de fotograaf aan de klant waarvan het doel is een overeenkomst aan te gaan.

1.6 Overeenkomst/opdrachtbevestiging: De overeenkomst van een opdracht tussen Puur Susan (hierna: de fotograaf) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst gesloten wordt (hierna: de klant).

1.7 Schriftelijk: Hieronder wordt ook elektronische communicatie verstaan, mits de identiteit van de afzender voldoende vaststaat. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de klant.

 

Artikel 2: Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en de klant, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

Artikel 3: Opdracht

3.1 De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

3.2 Een offerte, voorzien van handtekening door de klant, wordt gezien als opdracht bevestiging. Ook een schriftelijke bevestiging van een fotoshoot of andersoortige opdracht wordt gezien als opdracht bevestiging.

3.3 Wijzigingen in de opdracht door de klant om welke reden dan ook, komen voor rekening van de klant en zullen door de fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de klant voor akkoord is ondertekend en aan de fotograaf is geretourneerd. Ook een schriftelijke bevestiging van meerkosten wordt gezien als opdracht bevestiging.

3.4 Bij het annuleren van een opdracht, om wat voor reden ook, en verzetten niet wenselijk is, is de klant verplicht om ter compensatie van de vrijgehouden dag en het wegvallen van inkomen het volgende bedrag te betalen aan fotograaf:

✧ Annulering tussen opdracht bevestiging en 2 weken voor de bevestigde datum van de opdracht: 25% van het overeengekomen bedrag.

✧ Annulering binnen 2 weken voor de bevestigde datum van de opdracht: 50% van het overeengekomen bedrag.

 

Artikel 4: Levering

4.1 De fotograaf levert de foto’s binnen vier weken (shoots)/ drie maanden (bruiloft) aan de klant, tenzij vooraf anders afgesproken. Bij een bruiloft streeft de fotograaf naar het afleveren van een preview binnen een week.

4.2 De fotograaf bewerkt foto’s met grote zorgvuldigheid naar eigen stijl en inzicht op onder andere licht, contrast, kleur, witbalans en uitsnede. De fotograaf past uitdrukkelijk geen extreme bewerkingen en cosmetische manipulatie toe, zoals slanker maken, rimpels verwijderen, onderkin weghalen, enz. en verwijdert slechts storende elementen indien zij dit zelf nodig acht. Foto’s worden aangeleverd in JPEG. RAW-beelden worden niet afgeleverd.

 

Artikel 5: Auteursrecht en naamsvermelding

5.1 Het auteursrecht van foto’s berust te allen tijde bij de fotograaf.

5.2 Foto’s dienen zoals aangeleverd gebruikt te worden. Dit houdt ook in dat deze niet bewerkt of bijgesneden mogen worden.

5.3 De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden (te denken aan social media, website, flyers enzovoort). De klant kan schriftelijk of per email vóór de shoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.

5.4 De naam van de fotograaf dient duidelijk bij een gebruikte foto te worden vermeld, of met een verwijzing naar de foto in de publicatie te worden opgenomen.

5.5 De digitale bestanden geven de klant het recht voor te gebruiken voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.

5.6 Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de expliciete schriftelijke toestemming en naamsvermelding van de fotograaf. De fotograaf dient hier te allen tijde vooraf een schriftelijk verzoek over te ontvangen.

5.7 Bij inbreuk van het auteursrecht, komt de fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). Mocht geen licentievergoeding gehanteerd worden, dan gelden de tarieven van Foto Anoniem.

 

Artikel 6: Portretrecht

6.1 De fotograaf behoudt het recht om de gemaakte foto’s te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden zoals omschreven in paragraaf 13.2 (Auteursrecht). Wanneer de klant een specifieke foto niet online terug wil zien kan dit schriftelijk worden aangegeven aan de fotograaf.

6.2 Instellingen, organisaties of personen, die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade berokkenen aan hun identiteit, kunnen zich onder vermelding van gegronde redenen schriftelijk melden. De fotograaf zal deze foto’s, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, z.s.m. verwijderen.

6.3 Afwijkende afspraken worden door beide partijen schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 7: Bruidsfotografie

7.1 De klant is verantwoordelijk voor toegangs-/parkeerkosten. Indien een bepaalde locatie gewenst is voor de fotoreportage, is de klant ook verantwoordelijk voor de eventuele toegangs-/parkeerkosten.

7.2 De fotograaf is niet aansprakelijk voor het feit dat niet iedereen op de foto staat. Desgewenst kan er door de klant een briefje aangeleverd worden met daarop de gewenste foto’s.

7.3 Het is de fotograaf toegestaan een derde mee te nemen zoals een assistent, stagiair of second shooter. Dit neemt geen extra kosten met zich mee voor de klant.

7.4 Eten en drinken dient verzorgd te worden door de klant, met als diner een voedzame maaltijd.

7.5 De klant dient een rustige ruimte aan te wijzen, waar de fotograaf zich terug kan trekken/pauzeren, apparatuur kan installeren en eventueel kan editen.

 

Artikel 8: Vergoedingen

8.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de klant gewenste gebruik van het werk.

8.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de klant te worden vergoed.

 

Artikel 9: Factuur en betaling

9.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bruidsfotografie uitgezonderd. Deze dient te geschieden 5 dagen voor boekdatum bruiloft.

9.2 Indien de fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 6.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de klant de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.

9.3 Indien de klant in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de klant.

9.4 Foto’s worden geleverd aan de klant na volledige betaling van de factuur tenzij vooraf anders is afgesproken.

9.5 Cadeaubonnen zijn nooit inwisselbaar voor contanten. Cadeaubonnen zijn tot 1 jaar na uitgifte datum geldig.

9.6 Een offerte is bindend, 48 uur na het tekenen hiervan, en zal dan dienen als opdrachtovereenkomst.

9.7 Zowel de fotograaf als de klant hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de klant heeft de fotograaf het recht de overeenkomst te beëindigen.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 De fotograaf is jegens de klant niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van de foto’s, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf.

10.2 De fotograaf kan niet aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens werkzaamheden op locatie.

10.3 De fotograaf stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen (zoals bijvoorbeeld, het gedrag van mensen of kinderen, andere fotograferende mensen, weersomstandigheden, niet opvolgen aanwijzingen, enz.).

10.4 De klant is verantwoordelijk voor het maken van een back up van aangeleverde bestanden. Materiaal is in een later stadium wel opvraagbaar, maar niet opeisbaar.

10.5 Door de klant achteraf bestelde fotoafdrukken bij een bedrijf naar eigen keuze zijn op eigen risico. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze afdrukken.

10.6 Bij overmacht en onvoorziene omstandigheden als ziekte, zwangerschap, overlijden van naasten, enz. kan de fotograaf ten alle tijden de opdracht annuleren. De fotograaf is hierbij niet aansprakelijk voor eventuele gemaakte kosten van de klant. Wanneer passend kan ook gekeken worden naar:

✧ Verzetten van de shoot. Fotograaf zal in overleg met de klant een nieuwe datum plannen.

✧ Een vervangende fotograaf. De fotograaf zal dan zelf de nabewerking van de foto’s voor haar rekening nemen. Wanneer bij een bruiloft geen vervangende fotograaf gevonden wordt, biedt de fotograaf een gratis After Wedding Shoot aan.

10.7 In geval van slecht weer (o.a. regen of storm) kan een
fotoshoot die buiten plaatsvindt, worden verzet of afgezegd door de fotograaf of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten.

10.8 De fotograaf treft alle redelijke maatregelen om risico’s op technische problemen te beperken. Zij is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door een mislukte opname of technisch mankement. Bij technische problemen of door externe oorzaken als brand, diefstal enz., is de fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakt kosten.

 

Artikel 11: Klachten

11.1 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vijf werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk/per mail aan de fotograaf te worden medegedeeld. Klachten na deze termijn worden als ongegrond beschouwd.

11.2 De betalingsverplichting blijft, ook wanneer er een klacht is ingediend, gelden, tenzij schriftelijk anders afgesproken.

11.3 De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de klant zou leiden.

 

Artikel 12: Privacy verklaring

In alle gevallen is de privacyverklaring van Puur Susan van toepassing.